A Pretty Pair

Busy Bouquets

art by Anne En Donelaar; art by Jazmin Berakha

Flower Construction #8 by Anne ten Donkelaar (via Design for Mankind) }

{ Embroidery by Jazmín Berakha (via Art Hound) }